RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie przepisu art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) – dalej: RODO, Hurtownia Artykułów Tapicerskich „OMEGA” Arkadiusz Janasz informuje, że:


  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Hurtownia Artykułów Tapicerskich „OMEGA” Arkadiusz Janasz z siedzibą w 10-082 Olsztyn, Al. Warszawska 32;

  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy sprzedaży (realizacji zamówienia) lub do podjęcia na Pani/Pana żądanie działań poprzedzających zawarcie umowy sprzedaży oraz ewentualnego dochodzenia przez administratora praw wynikających z tej Umowy, na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. b RODO (w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych) albo przepisu art. 6 ust. 1 lit. f RODO (w odniesieniu do danych osobowych innych osób);

  3. W przypadku danych osobowych innych osób niż Kontrahenta, prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora i Kontrahenta jako stronę trzecią, jest wykonanie Umowy;

  4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą firmy kurierskie oraz transportowe wykonujące na zlecenie Administratora usługi transportowe, niezbędne do wykonania umowy sprzedaży, a także inne firmy, z którymi Administrator współpracuje w celu zakupu pianki, tkanin oraz artykułów tapicerskich.

  5. Odbiorcami danych osobowych mogą być doradcy prawni i ekonomiczni Administratora, a także audytorzy, jak również inne podmioty w zakresie, w jakim jest to niezbędne do osiągnięcia celów określonych powyżej w pkt. 2;

  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak to jest niezbędne do wykonania umowy sprzedaży, a po upływie tego okresu, przez pięć lat od czasu przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego (licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym doszło do przedawnienia). (Podstawa prawna: art. 5 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; art. 74 ust 2 pkt 4 i ust. 3 Ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości).

  7. Ma Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych i ich sprostowania lub uzupełnienia, a także – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym ich nie podanie wiąże się z konsekwencją niezawarcia umowy sprzedaży.